Chairman, Representative Director

UEHARA Masahiro (TAIYO NIPPON SANSO Corporation)

Vice Chairs, Directors

SHIRAI Kiyoshi (AIR WATER INC.)

SUZUKI Yoshihiko (Suzuki Shokan Co., Ltd.)

MAKIHARA Koji (AIR LIQUIDE Japan G.K.)

HORIGUCHI Makoto (Iwatani Corporation)

KOIKE Hideo (Koike Sanso Kogyo Co., Ltd.)

KUROKI Motonari (KOATSU GAS KOGYO CO., LTD.)

GEMMA Takayuki (TOKYO GAS CHEMICALS CO., LTD.)

YOSHIDA Katsuya (OSAKA GAS LIQUID Co., Ltd.)

UEHA Hisato (IWATANI INDUSTRIAL GASES CORPORATION)

FURUKAWA Fumito (TOA Techno-Gas Co., Ltd.)

TANAKA Masato (TEIJIN PHARMA LIMITED)

IWASAWA Masayuki (IWASAWA CO., LTD)

NAMBU Atsushi (Nambu co. ltd.)

OI Tsuneyoshi (Yamato Oxygen Co., Ltd.)

YOGI Seiki (OKANO Co., Ltd)

KATO Yasunori (AIR WATER HOKKAIDO INC.)

HONMA Takao (Yamagata Sanso Co., Ltd.)

NAKAMURA Akira (Uno Sanso Co., Ltd.)

FUJII Munetake (Fujii Shoji Co., Ltd.)

OTA Yoshihisa (TAKAMATSU TEISAN CO., LTD.)

Senior Managing Director, Executive Director

SAWAKI Minoru

Managing Director, Executive Director

SETO Akinori

Representative Auditor

HIRAKURA Kazuo (SHOWA DENKO K.K.)

Auditors

IKEDA Etsuya (TOHO ACETYLENE CO., LTD.)

SUZUKI Motoo (Chiyoda Corporation)